Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BOBOPEDIA.PL

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bobopedia.pl

Administrator podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Bobopedia.pl, którym jest Nasze Maluchy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-166) przy ulicy Jerzego Antoniewicza 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000313373, z kapitałem zakładowym 100.000 zł opłaconym w całości, nr NIP 966-196-75-60, nr REGON 200230202.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Bobopedia.pl

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, w szczególności określa zasady publikowania przez Użytkowników wydarzeń dla dzieci i rodziców na stronach Serwisu.

2. Treść zamieszczanych w Serwisie wydarzeń, a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. Podawane informacje muszą być zamieszczane we właściwych polach. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Administratorowi przysługuje prawo odmowy publikacji wydarzenia lub jego usunięcia.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści wydarzeń publikowanych na stronach Serwisu.

4. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Serwisu, w szczególności podawanie w opisach wydarzeń nieprawdziwych danych (np. zaniżonych cen, nieprawdziwych lokalizacji) oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji naruszających Regulamin wydarzeń bez podania przyczyn.

5. Użytkownicy publikujący swoje wydarzenia w Serwisie wyrażają zgodę na:

a) upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu umożliwiające zidentyfikowanie osób lub instytucji organizujących dane wydarzenie;

b) prowadzenie przez Administratora wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowane wydarzenia przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów);

c) przesyłanie informacji o zamieszczonych wydarzeniach do osób i firm zainteresowanych otrzymywaniem informacji o nowych wydarzeniach;

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Serwis powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Nasze Maluchy Sp. z o.o., 15-166 Białystok, ul. Jerzego Antoniewicza 42 lub mailem na adres: info@bobopedia.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub mailowo o sposobie jej załatwienia.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania wydarzeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego wydarzenia lub innych usterek technicznych.

8. Kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych publikowanych w Serwisie, jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych wydarzeń a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanego wydarzenia odpowiada wyłącznie Użytkownik, który je zamieścił.

10. Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

11. Podawanie danych kontaktowych do organizatora wydarzenia w innych polach opisu wydarzenia niż specjalnie do tego przeznaczone jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Administratora do odmowy publikacji wydarzenia bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W Serwisie znajduje się formularz umożliwiający opublikowanie w Serwisie wydarzenia dla dzieci i rodziców.

2. Dodanie wydarzenia do bazy Serwisu jestnia dodawanie wydarzeń do bazy Serwisu odbywa się poprzez panel dostępowy Użytkownika płatne przy wykorzystaniu jednej z trzech opcji: STANDARD, ABONAMENT lub PREMIUM. Opcja STANDARD to jednorazowe dodanie wydarzenia, opcja ABONAMENT to możliwość samodzielnego dodawania wydarzeń przez okres jednego roku, opcja PREMIUM to zlecenie dodawania wydarzeń Administratorowi na okres jednego roku. Dodanie wydarzenia (opcja STANDARD i ABONAMENT) odbywa się w sposób zautomatyzowany poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu. W opcji ABONAMENT począwszy od drugiego dodawanego wydarze.

 

3. Publikacja wydarzenia na stronach Serwisu dla opcji STANDARD i ABONAMENT następuje z chwilą zaksięgowania płatności związanej z wykupieniem danej opcji. W opcji ABONAMENT począwszy od drugiego dodawanego wydarzenia publikacja wydarzenia następuje bezpośrednio po dodaniu go w panelu dostępowym Użytkownika.

 

4. Publikacja wydarzenia może dotyczyć tylko tych typów wydarzeń i kategorii wiekowych wydarzeń zdefiniowanych przez Administratora i dostępnych w momencie dodawania wydarzenia.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować lub wycofać wydarzenie klikając na odpowiedni link w otrzymanym mailu aktywacyjnym w opcji STANDARD lub poprzez panel dostępowy Użytkownika w opcji ABONAMENT.

6. Publikując wydarzenie w Serwisie Użytkownik oświadcza, że albo jest organizatorem dodawanego wydarzenia, albo, że jest uprawniony do informowania o organizowanym wydarzeniu.

7. Jedno wydarzenie publikowane w Serwisie może dotyczyć tylko jednego wydarzenia. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza „Dodaj wydarzenie” (opcja STANDARD lub ABONAMENT) lub pól formularza w panelu dostępowym Użytkownika (opcja ABONAMENT), Administratorowi przysługuje prawo odmowy publikacji wydarzenia lub jego usunięcia z bazy.

8. Zważywszy na starania Administratora zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Serwisie wydarzeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z Serwisu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Serwisu, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie Administratora przesyłając otrzymaną wiadomość.  na adres e-mail: info@bobopedia.plUżytkownik upoważnia Administratora do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.